អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ២ ឆ្នាំ​ទី ៧ ខ្សែ​ទី ៨ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿង ខ្សែ៨
១- បុណ្យ​រំលឹក​ដល់​ថីរ័តន៍ ឆន --ព្រះ​មហា​ពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចន​បណ្ឌិត រៀប​រៀង ៨៧
២- រឿង​ស្ដេច​ ឧទយន​ ដក​យក​ពី​សេចក្ដី​ល្បង​ អំពី​គុណពវ្យ​ នឹង​ព្រឹហត្តថា​ របស់​ លោក​ហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ​ចេញ​ពី​ភាសា​បារាំងសែស​មក​ជា​ភាសា​ខ្មែរ (ត) ៩៩
៣- សាសន​ប្រវត្តិ --ព្រះ​មហា​ពិទូរ​ក្រសេម​ គន្ថរចន​បណ្ឌិត​នៅ​ព្រះ​រាជ​បណ្ណាល័យ​រៀបរៀង(ត) ១១៧
រូបថត
-រូបថត ថីរ័តន៍ ឆន
៩១
កម្ពុជា

Category: