អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ១ ឆ្នាំ​ទី ៨ ខ្សែ​ទី ៦ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជី​រឿង  
១- បរិវដ្តគមនាគម ដំណើរ​អង់ គួរ​ណេ ក្នុង​ដែន​កូសាំងស៊ីន ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៣៣ របស់ --ព្រះ​សាសន​សោភណ ជ. ណាត ចាងហ្វាង​រង​សាលា​បាលី រៀប​រៀង(ខេត្ត​ហា​គៀង) ១១៩
២- អធិប្បាយ​ពី​វិធី​សាង​ប្រាសាទ​នគរ​វត្ត របស់ --លោក ហ. មារ្សាល(ត) ១៤៣
៣- កម្មបថ​ពិស្តារ របស់ --ព្រះ​អាចារ្យ ង៉ែត ឥន្ទ រៀប​រៀង​(ត) ១៦៥
៤- រឿង​ធ្មេញ​ដៃ​យ​បណ្ឌិត របស់​បុរាណ ១៨០
រូប​ផ្សេងៗ - រូប​ព្រះ​ចេតិយ​៤​ជ្រុង នៅ​ស្រុក​ចេគូ (ភូមា) ១៤១
- រូប​លោក​សង្ឃ​ភូមា ត្រឡប់​ពី​បិណ្ឌ​បាត រៀង​នឹង​ចូល​ទៅ​ក្នុង​វត្ត ១១៧
កម្ពុជា

Category: